Диференціальні рівняння вищих порядків

Приклад

Знайти загальний або частинний розв’язок заданого диференціального рівняння вищого порядку:

а) y”’= cos2x, y(0) = 1/16, y'(0) = 7/8,  y”(0) = -1 ;

б) xy” + y’ = 0 ;

в) yy” = 1 + y’2 ;

г)  y” – yIV =0, y(0) = y'(0) = 1, y”(0) = y“'(0) = 0 .

♦ а) Можна спочатку використати підстановку y“ = z, проінтегрувати задане рівняння z’ = cos2x, знайшовши його загальний розв’язок, а потім повернутися до змінної y” і двічі проінтегрувати його. Після цього треба використати початкові умови для визначення сталих інтегрування C1, C2 та C3. Проте зручніше поступово виконувати інтегрування, використовуючи початкову умову для визначення відповідної сталої.

Отже, маємо

 y''=\int cos^{2}xdx=\frac{1}{2}\int (1+cos2x)dx+C_{1}=\frac{1}{2}(x+\frac{1}{2}sin2x)+C_{1}.

Враховуючи початкову умову y”(0) = -1, тобто підставивши одержане значення х = 0 і у” = -1, визначимо С1 = – 1.

Інтегруючи останнє рівняння, в якому С1 = – 1, дістаємо 

 y'=\int (\frac{x}{2}+\frac{1}{4}sin2x-1)dx=\frac{x^{2}}{4}-\frac{cos2x}{8}-x+C_{2}.

Оскільки, y'(0) = 7/8, то С2 = 1. Аналогічно знаходимо

 y=\int (\frac{x^{2}}{4}-\frac{cos2x}{8}-x+1)dx=\frac{x^{3}}{12}-\frac{sin2x}{16}-\frac{x^{2}}{2}+x+C_{3},

Тоді з умови у(0) = 0 дістаємо С3 = 0.

Остаточно маємо такий частинний розв’язок:

 y=\frac{x^{3}}{12}-\frac{x^{2}}{2}+x-\frac{sin2x}{16}. .

б) У заданому рівнянні в явному вигляді відсутня змінна у, тому застосуємо підстановку y’ = z(x). Тоді y” = z’, і задане рівняння набирає вигляду xz’ + z = 0. Маємо рівняння з відокремлюваними змінними. Розв’яжемо його:

 \frac{dz}{z}=-\frac{dx}{x}\Leftrightarrow ln|z|=-ln|x|+ln|C_{1}|\Leftrightarrow z=\frac{C_{1}}{x}\Leftrightarrow   

 \Leftrightarrow y'=\frac{C_{1}}{x}\Leftrightarrow dy=\frac{C_{1}dx}{x}\Leftrightarrow y=C_{1}ln|x|+C_{2} – загальний розв’язок заданого рівняння.

в) Задане рівняння не містить в явному вигляді змінну х. Тому застосуємо підстановку y’ = z(y). Тоді  y''=\frac{dz}{dx}=\frac{dz}{dy}\cdot \frac{dy}{dx} (за правилом диференціювання складеної функції) і задане рівняння матиме вигляд

 1+z^{2}=yz\cdot \frac{dz}{dy}\Leftrightarrow \frac{zdz}{1+z^{2}}=\frac{dy}{y}\Leftrightarrow ln(1+z^{2})=

  =2ln|y|+2ln|C_{1}|\Leftrightarrow 1+z^{2}=C_{1}^{2}y^{2}\Leftrightarrow z=\pm \sqrt{C_{1}^{2}y^{2}-1}.

Повертаючись до змінної y’, дістаємо

 y'=\pm \sqrt{C_{1}^{2}y^{2}-1}\Leftrightarrow \frac{dy}{\sqrt{C_{1}^{2}y^{2}-1}}=\pm dx\Leftrightarrow

 \Leftrightarrow \frac{1}{C_{1}}ln|C_{1}y+\sqrt{C_{1}^{2}y^{2}-1}|=\pm (x+C_{2}).

Це і є загальний розв’язок заданого рівняння.

г) Спочатку скористаємось підстановкою y” = u(x), яка знижує порядок рівняння на дві одиниці, оскільки y”’ = u’, yIV = u” і таке рівняння стане таким: u – u” = 0.

Для цього рівнянняможна застосувати підстановку u’ = z’· z і дістаємо рівняння

 u-z'\cdot z\Leftrightarrow u-\frac{dz}{du}\cdot z=0\Leftrightarrow \int udu-\int zdz=0\Leftrightarrow \frac{u^{2}}{2}-\frac{z^{2}}{2}=C_{1}.

Врахувавши те, що u = y”(x), а z = u'(x) = y’”(x), покладемо х = 0 та дістанемо

 \frac{u^{2}(0)}{2}-\frac{z^{2}(0)}{2}=C_{1} або  \frac{(y'')^{2}(0)}{2}-\frac{(y''')^{2}(0)}{2}=C_{1}\Rightarrow C_{1}=0,

оскільки за умовою y”(0) = y’”(0) = 0. Отже,  \frac{u^{2}}{2}-\frac{z^{2}}{2}=0, , тобто z = ± u. Звідси, пригадавши, що z  = u’, маємо 

 u'=\pm u\Leftrightarrow \frac{du}{dx}=\pm u\Leftrightarrow \frac{du}{u}=\pm dx\Leftrightarrow

 \Leftrightarrow ln|C|+ln|u|=\pm x\Leftrightarrow u=C_{2}e^{\pm x}\Leftrightarrow y''(x)=C_{2}e^{\pm x}.

Оскільки y” (0) = 0, то 0 = С2е0, звідки С2 = 0, тобто у” = 0 ⇔ y’ = C3, проте y'(0) = 1 і тому y’ = 1 ⇔ y = x + C4. Враховуючи тепер умову, що y(0) = 1, дістаємо С4 = 1 і шуканий розв’язок у = х + 1.♦

Приклад

Скласти характеристичне рівняння для заданого диференціального рівняння:

а) y” – 6y’ +7y = 0;

б) y” + 4y = 0;

в)  y” – 5y = 0.

♦ Замінивши у”, у’ та у відповідно на k2, k i k0, дістанемо:

а) k– 6k + 7 =0;

б) k2 + 4 =0;

в) k– 5k =0. ♦

Приклад

Знаючи корені характеристичного рівняння, записати відповідне диференціальне  рівняння: а) k1 = 2, k2 = 3;

б) k1 = k2 = 1; 

в) k1 = 2i, k2 = – 2i.

♦ а) За теоремою Вієта маємо

р = –k1 + k2) = – 5, q = k1· k= 6.

Отже, характеристичне рівняння має вигляд k2 -5k + 6 = 0, а відповідним диференціальним рівнянням є

 y” – 5y’ + 6y = 0. 

б) Оскільки тут маємо двократний корінь, то характеристичне рівняння запишеться так: (k – 1)2 = 0 або k2 – 2k + 1 = 0. Тому диференціальне рівняння матиме вигляд y” – 2y’ + y = 0. 

в) У цьому випадку числа k1 та k2 суто уявні, тому скористаємось основною теоремою алгебри і складемо алгебраїчне рівняння з його коренями (k – 2i)(k + 2i) = 0 або k2 + 4 =0 і y” + 4y = 0. ♦

Приклад

Знайти загальні розв’язки диференціальних рівнянь:

а) y” + 6y’ + 9y = 0;

б) y” – 2y’ + 17y = 0;

в) y” + 9y = 0.

♦ а) Характеристичне рівняння k2 + 6k + 9 = (k + 3)2 = 0 має корені k= k= 3 (дійсні рівні числа), тому загальний розв’язок матиме вигляд y = C1e2x + C2xe2x = e2x (C1 + C2x).

б) Характеристичне рівняння k2 – 2k + 17 =0 має два уявних спряжених корені k1 = 1 + 4i та k2 = 1 – 4i. Отже, загальний розв’язок рівняння матиме вигляд

y = ex (Ccos4x + C2 sin 4x).

в) У цьому випадку характеристичне рівняння k2 + 9 = 0 матиме суто уявні корені k1 = 3i та k2 = -3i. Тому загальний розв’язок рівняння матиме вигляд y = Ccos3x + C2 sin 3x. ♦

Приклад

Розв’язати задачу Коші:

y” – 6y’ + 5y = 0, y(0) = 2, y'(0) = -2.

♦ Спочатку знайдемо загальний розв’язок заданого рівняння. Маємо k– 6k + 5 = 0 ⇔ k1 = 1, k2 = 5 ⇒ y = C1ex + C2e5x. Тепер використаємо початкові умови для відшукання C1 та C2. Підставляючи х = 0 і у = 2 у загальний розв’язок, дістаємо 2 = С1е0 + С2е0 або С1 + С2 = 2. Візьмемо похідну у’ від загального розв’язку: y’ = C1ex + 5C2e5x і підставимо сюди значення х = 0 і у’ = -2. Маємо

– 2 = C1e0 + 5C2e0 або C1 + 5C2 = -2.

Для визначення С1 та С2 треба розв’язати систему рівнянь:

 \left\{\begin{matrix} C_{1}+C_{2}=2,\\ C_{1}+5C_{2}=-2. \end{matrix}\right.\Leftrightarrow C_{1}=3,C_{2}=-1.

Підставивши значення С1 і С2, у загальний розв’язок, дістаємо шуканий частинний розв’язок задачі Коші:

y = -ex + 3e5x.♦

Приклад

Розв’язати диференціальне рівняння  y''-4y'+4y=xe^{2x} .

♦ Складемо характеристичне рівняння:

 k^{2}-4k+4=0,

 \left(k-2 \right)^{2}=0\Rightarrow k_{1,2}=2.

Загальний розв’язок має вигляд:

 y(x)=C_{1}xe^{2x}+C_{2}e^{2x}. .

Частинний розв’язок  y_{*}(x) неоднорідного диференціального рівняння шукаємо у вигляді:  y_{*}=Ax^{2}e^{2x}.

 y_{*}'=A\left(2xe^{2x}+x^{2}\cdot 2e^{2x} \right)=2A\left(xe^{2x}+x^{2}e^{2x} \right);

 y_{*}''=2A\left(e^{2x}+2xe^{2x}+2xe^{2x}+2x^{2}e^{2x} \right)=

 =2A\left(e^{2x}+4xe^{2x}+2x^{2}e^{2x} \right).

Підставимо значення  y_{*}'' ,  y_{*}' та  y_{*} у задане рівняння:

 2A\left(e^{2x}+4xe^{2x}+2x^{2}e^{2x} \right)-4\cdot 2A\left(xe^{2x}+x^{2}\cdot e^{2x} \right)+

 +4Ax^{2}e^{2x}=xe^{2x},

 2Ae^{2x}+\left(8A-8A\right)xe^{2x}+\left(4A-8A+4A \right)x^{2}e^{2x}=xe^{2x},

 2Ae^{2x}=xe^{2x},

 A=\frac{x}{2},

 y_{*}=\frac{x^{3}}{2}e^{2x}.

Отже,

 Y=y+y_{*}=C_{1}xe^{2x}+C_{2}e^{2x}+\frac{x^{3}}{2}e^{2x}=

 =e^{2x}\left(C_{1}x+C_{2}+\frac{x^{3}}{2} \right).