Скалярні та векторні поля

Приклад

Знайти лінії або поверхні рівня таких функцій:

а)  z = x – 3y;

б) z = x2 – y2  ;

в) u = (x – 1)2 + (y + 2)2 + z2 .

♦ а) Рівняння ліній рівня має вигляд C = x + 2y, C∈R. Це сім’я паралельних прямих з кутовим коефіцієнтом k = -1/2.

б) Лініями рівня заданої функції є криві x2 – y= C, C > 0. Це сім’я гіпербол. 

в) Маємо функцію трьох змінних. Поверхня рівня заданої функції визначається з рівняння  (x – 1)2 + (y + 2)2 + z2 = С, С ≥ 0 або z = x2 + y2 + С. Це сім’я сфер із центрами в точці (1; -2; 0) і радіусами R = √C, а також сама точка (1; -2; 0).♦

Приклад

Знайти похідну  \vec{f'(t)}  , якщо  \vec{f(t)}=e^{t}\vec{i}+lnt\cdot \vec{j}-sint\cdot \vec{k} .

♦ Знайдемо похідні координат вектор-функції   (lnt)' = \frac{1}{t},\; (-sint)'=-cost . Отже,  \vec{f'(t)}=e^{t}\vec{i}+\frac{1}{t}\cdot \vec{j}-cost\cdot \vec{k} .♦

Приклад

Знайти похідну функції f (x, y) = x3 +3xy + y3 у точці М (1; 2) за напрямом, що утворює кут 45о з додатним напрямом осі Ох.

♦ Обчислюємо частинні похідні: f’ x = 3x2 + 3y, f’ x (1; 2) = 9; f’ = 3x + 3y2, f’ y (1; 2) = 15. Оскільки  cos\alpha =cos\beta =cos\: 45^{0} =\frac{1}{\sqrt{2}} , а функція скрізь диференційовна, то за формулою   \frac{\partial f (M_{0}) }{\partial l}=f'_{x}(M_{0})cos\alpha +f'_{y}(M_{0})cos\beta   дістаємо  \frac{\partial f (M) }{\partial l}=9\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}+15\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}=12\sqrt{2} .

Приклад

Визначити дивергенцію та ротор векторного поля  \vec{f}=x^{2}\vec{i}+y^{2}\vec{j}-z^{2}\vec{k} .

Маємо 

 P=x^{2},\; Q=y^{2},\; R=-z^{2};\; P_{x}'=2x,\; Q_{y}'=2y\; i\; R_{z}'=-2z . Тоді за формулою  div\vec{f}(M)=\frac{\partial P(M)}{\partial x}+\frac{\partial Q(M)}{\partial y}+\frac{\partial R(M)}{\partial z} дістаємо  div\vec{f}=2x+2y-2z=2(x+y-z) .

Оскільки  R_{y}'=Q_{z}'=P_{z}'=R_{x}'=Q_{x}'=P_{y}'=0 , то, згідно з формулою  \vec{rot}\vec{f}(M)=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial }{\partial x} &\frac{\partial }{\partial y} &\frac{\partial }{\partial z} \\ P(M) & Q(M) & R(M) \end{vmatrix}=

 =(\frac{\partial R(M)}{\partial y}-\frac{\partial Q(M)}{\partial z})\vec{i}+(\frac{\partial P(M)}{\partial z}-\frac{\partial R(M)}{\partial x})\vec{j}+

 +(\frac{\partial Q(M)}{\partial x}-\frac{\partial P(M)}{\partial y})\vec{k}  \vec{rot}\vec{f}=0 , тобто задане поле є безвихровим.♦ 

Приклад

Показати, що для функції z = f (x; y) її градієнт є перпендикулярним до лінії рівня f (x; y) = C, яка лежить у площині XOY і проходить через відповідну точку.

♦ Справді, кутовий коефіцієгт дотичної до лінії рівня  f (x; y) = C дорівнює . Кутовий коефіцієнт градієнта  k_{1}=\frac{dy}{dx}=-\frac{f_{x}'}{f_{y}'} . Помічаємо, що   (\vec{grad}f=f_{x}'\vec{i}+f_{y}'\vec{j})\; k_{2}=\frac{f_{y}'}{f_{x}'}. Це й доводить справедливість твердження. ♦